Usługi Investor Relations

Twoja firma pracuje, my dbamy o Twój wizerunek.

Usługi Investor Relations

Oferta

„Relacje inwestorskie to element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, marketing i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożliwia efektywną komunikację między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek”
(National Investor Relations Institute).

Budujemy profesjonalny wizerunek Klienta wśród inwestorów, zarówno tych obecnych (akcjonariuszy), jak i przyszłych. Określamy strategię działania firmy w zakresie IR, co pozwala skupić się na zapobieganiu niedowartościowania Klienta.

Dbamy, by przekazywane były nie tylko aktualne dane, ale również plany Klienta, elementy strategii, czy planowane inwestycje. Powodujemy, iż przekazywane dane mają szeroki wachlarz, by inwestorzy mieli jak najpełniejszą i możliwie największą wiedzę. Aktywne przekazywanie informacji prowadzi bowiem do zwiększania zainteresowania akcjonariuszy Klientem, podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Klienta, a w dłuższym okresie również do lepszej Jego wyceny.

Wykorzystujemy różne narzędzia komunikacji, zarówno tradycyjne, jak i te nowoczesne. Dobieramy odpowiednie kanały informacyjne. Ważne bowiem jest, by informacje były płynnie przesyłane oraz by istniała dobra komunikacja na linii Zarząd Klienta – inwestor.

Wiemy, iż wartościowy IR to nie tylko zgodność z normami prawa, ale przede wszystkim przejrzystość i otwartość, wiarygodność, spójność, terminowość, umiejętność słuchania i interaktywność.

Butterfly prezentuje wysoką jakość usług, stawiając za swój cel budowanie zaufania uczestników rynku kapitałowego względem Klientów.

Biorąc pod uwagę powyższe, proponujemy obsługę IR w uzgodnionym z Państwem zakresie. By poznać przybliżoną wysokość naszego miesięcznego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o których mowa, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą i dokonanie wyboru interesującego Państwa zakresu.

  1. wypełnianie obowiązków emitentów statuowanych aktami prawnymi (m.in. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), tj. m. in. identyfikacja zdarzenia, których wystąpienie powoduje obowiązek informacyjny, redakcja oraz przesyłanie raportów bieżących i okresowych,
  2. inicjowanie i kierowanie komunikacją z mediami,
  3. obsługiwanie korporacyjnej strony www (przedmiot i grafika),
  4. obsługiwanie zapytań inwestorów (drogą elektroniczną, bądź telefoniczną),
  5. wykorzystywanie nowoczesnych form komunikacji (m.in. 1-to-1, road shows),
  6. badanie wizerunku Klienta w mediach,
  7. prowadzenie działań antykryzysowych.

Sprawdź ofertę Business Consulting Butterfly SA